Slovakia

O spoločnosti AstraZeneca                                          

AstraZeneca je globálna farmaceutická spoločnosť, ktorá napomáha zlepšiť kvalitu života pacientov vývojom a uvádzaním nových liekov a nových diagnostických postupov v oblasti srdcovocievnych ochorení, ochorení metabolizmu vrátane cukrovky, nádorových ochorení a taktiež v oblasti ochorení dýchacieho traktu a autoimunitných ochorení.

V spoločnosti AstraZeneca Slovensko patrí medzi naše základné hodnoty podpora kreativity a podpora inovatívnych nápadov, ktoré prinášajú zmenu do všetkých aspektov našej práce a prispievajú k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Spoločnosť AstraZeneca každoročne celosvetovo investuje do výskumu a vývoja nových liekov a diagnostických postupov, čo pevne veríme, pomôže pacientom zmeniť život k lepšiemu.

Spracovanie osobných údajov

2020欧洲杯体育足球滚球比分AstraZeneca berie ochranu súkromia a zabezpečenia osobných údajov veľmi vážne. Tento dokument by Vám mal priblížiť, ako sa s osobnými údajmi v AstraZeneca nakladá. Tento dokument sa môže priebežne meniť, preto sa k nemu, v prípade záujmu, čas od času vráťte.

Aké informácie o Vás spracovávame:

Spracovávame obvykle meno, priezvisko a kontaktnú adresu, telefón či email. V niektorých prípadoch spracovávame i ďalšie údaje o Vašej osobe, to ale vždy za predpokladu, že ste k tomu vyjadrili súhlas, alebo nám také spracovanie ukladá zákon.

Kto bude mať k údajom prístup:

Vaše osobné údaje sú prístupné výhradne pracovníkom, ktorí ich potrebujú, aby v rámci svojej pracovnej činnosti mohli dosiahnuť účel, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. V rámci spracovania je možné, že Vaše údaje budú takto spracované taktiež mimo územie Slovenskej republiky. Vždy však budú spracované podľa prísnych bezpečnostných pravidiel AstraZeneca.

Pre prípady spracovania osobných údajov pobočkami AstraZeneca vytvorila AstraZeneca záväzné vnútropodnikové pravidlá. Tieto záväzné pravidlá stanovujú záväzky spoločností koncernu AstraZeneca s ohľadom na prenos osobných údajov medzi týmito spoločnosťami v rámci koncernu.

Pokiaľ Vás zaujíma, ktoré ďalšie osoby budú Vaše osobné údaje spracovávať, ste na správnom mieste. Vo formulári súhlasu so spracovaním osobných údajov sme sa zaviazali na týchto webových stránkach sprístupniť zoznam týchto osôb:


PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7-Holešovice
2020欧洲杯体育足球滚球比分 Česká republika

AstraZeneca Kft
Bocskai út 134-146
1113 Budapest
Maďarsko

AstraZeneca d.o.o.
Radnička cesta 80
Zagreb
2020欧洲杯体育足球滚球比分 Chorvatsko

AstraZeneca UK Limited
Kingdom street 2
London
United Kingdom

Salesforce.com, inc.
The Landmark @ One Market Suite 300
94105 San Francisco
CA
United States

Cognizant Technology Services
500 Frank W Burr Boulevard Teaneck
NJ 07666

BDO spol. s r.o.
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

JD software, s.r.o.
Trnavská ul. 74/A
821 02 Bratislava
2020欧洲杯体育足球滚球比分 Slovenská republika

Link-In a.s.
Bidláky 837/20,
Brno
2020欧洲杯体育足球滚球比分 Česká republika

Ako chránime Vaše údaje

AstraZeneca aplikuje vnútorné predpisy obsahujúce primerané opatrenia na ochranu súkromia a zabezpečenia osobných údajov, ktorých cieľom je zaistiť integritu a adekvátnu ochranu údajov, vrátane Vašich osobných údajov.

Viac informácií môžete nájsť na stránke e-sentaku.com. Viac podrobností s ohľadom na zaistenie funkčnosti ochranných opatrení nemôžeme zverejniť.

Právo na prístup a opravu

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo požadovať od nás prístup k takým údajom a overiť ich správnosť, prípadne požadovať opravu alebo odstránenie chybných údajov.

2020欧洲杯体育足球滚球比分Veríme, že táto informácia bola pre Vás užitočná a ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Pre vznesenie požiadaviek na prístup či opravu, či ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete odvolať svôj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tak učiniť tu: privacy.sk@e-sentaku.com.

Informácie pre laickú verejnosť

Farmakovigilancia /Bezpečnosť liekov/

2020欧洲杯体育足球滚球比分Pokiaľ máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti AstraZeneca, kontaktujte prosím svojho ošetrujúceho lekára.

Informácie pre odbornú verejnosť

Tieto stránky obsahujú informácie určené len zdravotníckym pracovníkom v zmysle zákona 362/2011, teda osobám oprávnených predpisovať alebo vydávať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Vstúpením do tejto sekcie beriete na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto stránkach nie sú určené pre laickú verejnosť, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú hlavne nesprávnu interpretáciu informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku ohľadne vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku chybnej preferencie vo vzťahu k určitému humánnemu lieku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa vždy mal/-a poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Lekársky Informačný Servis

2020欧洲杯体育足球滚球比分Spoločnosť AstraZeneca poskytuje Lekársky Informačný Servis o produktoch spoločnosti. Služba je určená odborníkom v zdravotníctve a ich cieľom je poskytnúť kvalitnú, rýchlu a relevantnú informáciu.

Žiadosť o poskytnutie odborných lekárskych informácií2020欧洲杯体育足球滚球比分 zasielajte na emailovú adresu:

medinfo-slovakia@e-sentaku.com

Podozrenie na nežiaduce účinky

Ak máte podozrenie, že ste sa u svojho pacienta v súvislosti s liečbou naším liekom stretol/-a s:

  • nežiaducim účinkom
  • závadou v kvalite
  • zneužitím nebo nesprávnym použitím
  • interakciou s inými liekmi
  • užívaním v priebehu tehotenstva

vyplňte prosím Hlásenie o nežiaducom účinku prostredníctvom webu  alebo formulára   

Hlásenie nežiadúceho účinku

2020欧洲杯体育足球滚球比分a pošlite faxom na číslo +421 2 5737 7778 alebo na adresu:

AstraZeneca AB, o.z.
Patient Safety Manager
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovakia

V prípade nejasností kontaktujte:
skpatientsafetymailbox@e-sentaku.com
+420 602294099

Sťažnosť na kvalitu produktu

Kontaktné údaje:                             PharmDr. Eva Danysová
    +421 901 737 722
    eva.danysova@e-sentaku.com

Žiadosť o dar

2020欧洲杯体育足球滚球比分Dary môžu byť venované iba charitatívnym organizáciám alebo iným neziskovým/štátnym organizáciám zriadených za účelom skutočného výskumu, zdravotníckej pomoci, vzdelávaniu a/alebo charitatívnej činnosti.

Žiadosti spolu s podpornou dokumentáciou je možné poslať na emailovú adresu:

daryazcz@e-sentaku.com

2020欧洲杯体育足球滚球比分Vzor žiadosti o dar

Formulár žiadosti o poskytnutie daru

Požadované podklady:

2020欧洲杯体育足球滚球比分1.       Žiadosť s jasnou špecifikáciou, čo je požadované a na čo budú prostriedky využité (Originál žiadosti je potom nutné doložiť k darovacej zmluve)

2.       Doplňujúce materiály (kalkulácia, rozpočty, fotografie alebo obrázky)

3.       Výpis z obchodného registra, stanovy alebo zakladajúce listiny

4.       Výročná správa za minulý rok

5.       V prípade prostriedkov použitých v predchádzajúcom období detailný popis využitia

2020欧洲杯体育足球滚球比分Všetky obdržané žiadosti budú prejednané a vyhodnotené. Výsledky budú následne oznámené naspäť žiadateľom. Spoločnosť AZ SK si môže vyžiadať doplnenie žiadosti (ďalšie upresnenie).

AZ SK má tiež právo zverejniť údaje o financovaní, vrátane mena príjemcu daru, účelu financovania a poskytnutej čiastky či povahy poskytnutého vecného daru.

AZ SK zdôrazňuje, že podanie žiadosti na hore uvedenú emailovú adresu nezakladá právo na poskytnutie daru.

Transparentné zverejňovanie vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

Kontaktné údaje

AstraZeneca AB o.z.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

Telefonický kontakt:                           +421 2 5737 7777
Fax:    +421 2 5737 7778
Email:    infoservis.sk@e-sentaku.com
   
  3.poschodie